Muzeum w Lęborku
www.muzeum.lebork.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 03 gru 2013 (14:00)

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Statut Muzeum w Lęborku

STATUT

Muzeum w Lęborku

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§1

 

Muzeum w Lęborku, zwane dalej "Muzeum" działa na podstawie:

1.   ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 póz. 24 z późniejszymi  zmianami),

2.   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 póz.           123 z późniejszymi zmianami),

3.   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1998 r., Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami),

4.   postanowień niniejszego statutu.

§2

 

1.  Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Lębork, które jest finansowane z budżetu Gminy Miasta Lębork, środków                   otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.

2.  Muzeum jest wpisane do rejestru instutycji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lęborka pod nr XXVI-306/93 z          dnia 10 lutego 1993 r. i posiada osobowość prawną.

 

§3

 

1.   Terenem działania Muzeum jest Gmina Miasto Lębork i teren historycznie z nim związany.

2.   Siedzibą Muzeum jest miasto Lębork.

§4

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku "Muzeum w Lęborku".

 

Rozdział II - Cele i zadania

§5

Celem Muzeum jest działalność określona w art. l ust. l ustawy o muzeach.

§6

Muzeum realizuje cele określone w §6 poprzez:

a) gromadzenie dóbr kultury (zabytki i materiały dokumentacyjne) w zakresie:

- artystyczno – historycznym

- sztuki współczesnej

-  archeologicznym

-  numizmatycznym.

b) uzupełnianie zbiorów o nowe nabytki uzyskane drogą badań archeologicznych, zakupów, przydziału, darowizn, zapisów             oraz przez przyjmowanie depozytów;

c) prowadzenie ewidencji naukowej, inwentaryzacji i klasyfikacji zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;

d) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających pełne zabezpieczenie i magazynowanie ich w         sposób dostępny dla badań naukowych;

e)  zabezpieczanie i konserwowanie zabytków archeologicznych;

f ) organizowanie wystaw stałych i czasowych sztuki dawnej i współczesnej;

g) prowadzenie działalności społeczno - oświatowej;

h) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;

i) opracowywanie i publikowanie katalogów  i  przewodników   po   wystawach,   a także informatorów z zakresu swojej pracy i     zbiorów, w postaci ulotek, folderów, składanek, widokówek itp.;

j) prowadzenie księgozbioru podręcznego z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum,  muzealnictwa i dyscyplin                pomocniczych oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

k) organizowanie sesji, konferencji i innych form konsultacji naukowo – oświatowych.

 

Rozdział III – Organizacja

 

§7

 

Zakres zadań działów oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Lęborka oraz stowarzyszeń twórczych.

 

§ 8

 

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy:

1.   Dział artystyczno - historyczny.

2.   Dział archeologiczny.

3.   Dział sztuki współczesnej.

4.   Dział numizmatyczny.

Rozdział IV - Nadzór i zarządzanie

 

§9

 

1.   Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Burmistrz Miasta Lęborka.

2.   Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury.

 

§10

 

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje ł odwołuje Burmistrz Miasta Lęborka, w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§11

 

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

a)   ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

b)   ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

c)   reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

d)   przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych,
      sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

e)   naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

f)     wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń,

g)   sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

h)   zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji    

       wynikających ze stosunku pracy.

§12

 

1.   Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lęborka.

2.   Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3.   Rada Muzeum składa się z 15 osób.

 

Rozdział V - Gospodarka finansowa

 

§13

 

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§14

 

1.  Gmina Miasto Lębork zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

2.  Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu  

    działania Muzeum.

§15

 

1.  Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą, związaną z upowszechnianiem sztuki, poprzez:

a)  zakup, sprzedaż pamiątek, wyrobów rzemiosła artystycznego,

b)  prowadzenie komisu, jak również poprzez organizowanie widowisk teatralnych, muzycznych itp.;

2.   Środki finansowe, uzyskane poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, Muzeum może przeznaczyć wyłącznie na             realizację celów statutowych.

3.   Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum, w zakresie jego praw oraz obowiązków finansowych i majątkowych                       wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

Rozcinał VI — Postanowienia końcowe

 

§16

 

1.   Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Lęborku na warunkach i w trybie                        przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.   Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 


Data publikacji: 03.12.2013 (14:00)Data aktualizacji: 03.12.2013 (14:00)
Osoba publikująca: Bogumiła TesmerOsoba modyfikująca: Bogumiła Tesmer
Autor: Bogumiła Tesmerliczba wejść: 819
01 wrz 2020 (13:43)Bogumiła Tesmer»Statut Muzeum w Lęborku
24 lip 2020 (09:57)Bogumiła Tesmer»Statut Muzeum w Lęborku
03 gru 2013 (14:14)Bogumiła Tesmer»Statut Muzeum w Lęborku
03 gru 2013 (14:00)Bogumiła Tesmer»Statut Muzeum w Lęborku

Przejdź do góry strony