Muzeum w Lęborku
www.muzeum.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Regulamin zwiedzania Muzeum

§ 1
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na terenie Muzeum w Lęborku (zwanym dalej
    Muzeum) i dotyczy wszystkich obiektów Muzeum: 
    a) siedziba główna - ul. Młynarska 14/15, 84 - 300 Lębork, 
    b) Baszta nr 24, ul. Derdowskiego, 84-300 Lębork,
    c) Baszta nr 27, ul. Basztowa, 84-300 Lębork.
2. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu
    ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego
    własnością Muzeum. 
3. Muzeum czynne jest cały rok. 
4. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku, dniem wolnego od opłat za bilety
    wstępu jest niedziela (poza sezonem) oraz piątek (w sezonie, lipiec-sierpień). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
    internetowej Muzeum: www.muzeum.lebork.pl. 
5. Muzeum zamknięte jest dla zwiedzających w: Nowy Rok, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,       
    pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada. 
7. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrekcji Muzeum.
8. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano – konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach,
    dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem Dyrektora ograniczony lub całkowicie
    wyłączony. 
9. W szczególnych przypadkach Dyrektor może udostępnić ekspozycję do zwiedzania poza godzinami otwarcia Muzeum. 
 
§ 2
 
1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
2. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania. 
3. Oprowadzaniem grup po Muzeum zajmują się pracownicy merytoryczni, grupy mogą liczyć maksymalnie 35 osób (główna
    siedziba). Baszty nr 24 i 27 - jednorazowo może przebywać maksymalnie do 15 osób. 
4.  Rezerwacji terminu zwiedzania i usługi przewodnickiej można dokonać osobiście lub telefonicznie. O zapewnieniu usługi
    przewodnickiej decyduje pierwszeństwo zgłoszeń i bieżące możliwości zapewnienia usługi przez Muzeum. 
5. Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Muzeum. 
 
§ 3
 
1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia. 
2. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.
3. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum,
    informacje o wysokości opłat wstępu za bilety, lekcje muzealne, a także warsztaty zanikających rzemiosł są dostępne na
    stronie internetowej Muzeum.
4. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje: uczniom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, artystycznych,
    słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom
    studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
    państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
    Gospodarczym; osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom
    niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
    Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
    Europejskim Obszarze Gospodarczym; nauczycielom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz
    wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla
    nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
    Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o
    Europejskim Obszarze Gospodarczym; przewodnikom PTTK, osobom fizycznym odznaczonym odznaką ”Za opiekę nad     
    zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub
    wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"; kombatantom.
5. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje: pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), dzieciom do lat 7 
    (indywidualnie), osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305). 
6. Wyłączna odpowiedzialność i opieka nad małoletnimi turystami podczas zwiedzania Muzeum spoczywa na ich opiekunach. 
7. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu. 
 
§ 4
 
1.W muzeum fotografowanie udostępnionych muzealiów jest dozwolone, ale musi być zgodne z zasadami  bezpieczeństwa   
    zbiorów i wymogami konserwatorskimi (bez statywu i bez dodatkowego światła sztucznego).
2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających jest bezpłatne.
3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe,
    publikacje itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga zgody Dyrektora Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej
    umowy. 
5. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są
    indywidualnie. 
 
§ 5
 
1. W Muzeum obowiązuje zakaz: 
    a) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, 
    b) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków, 
    c) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, siadania na meblach, 
    d) wnoszenia i spożywania we wnętrzach muzealnych napojów alkoholowych, lodów, słodyczy, napojów, owoców, kanapek   
        itp., 
    e) biegania i ślizgania się po posadzkach, 
    f) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania oraz miejsc niedostępnych (wygrodzonych) na
       ekspozycjach, 
    g) palenia tytoniu, 
    h) wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren Muzeum. 
2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu 
    zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych  
    zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 
3. Zgody Dyrektora Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga: 
    a) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji), 
    c) organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń, 
    d) wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum w celach
        komercyjnych. 
4. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach
    nieobjętych niniejszym regulaminem. 
5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczane są na
    planszach informacyjnych znajdujących się w kasie Muzeum – „Cepelii” oraz na stronie internetowej Muzeum. 
6. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum, instytucja nie ponosi odpowiedzialności. 
7. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje pracownik sklepiku – „Cepelii” i Dyrektor Muzeum w poniedziałki w godz. 8.00 – 
    16.00, w siedzibie głównej tj. w Lęborku, ul. Młynarska 14/15.
8. Osobom naruszającym przepisy niniejszego regulaminu można odmówić wstępu na teren Muzeum lub z tego terenu usunąć.
    W przypadkach, o których mowa opłata za wstęp nie podlega zwrotowi.
9. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez nich szkody na osobach lub mieniu. 

Data publikacji: 29.04.2020 (15:51)Data aktualizacji: 19.04.2023 (11:56)
Osoba publikująca: Bogumiła TesmerOsoba modyfikująca: Bogumiła Tesmer
Autor: Bogumiła Tesmerliczba wejść: 1330
19 kwi 2023 (11:56)Bogumiła Tesmer»Regulamin zwiedzania Muzeum
11 kwi 2023 (09:47)Bogumiła Tesmer»Regulamin zwiedzania Muzeum
01 wrz 2020 (13:43)Bogumiła Tesmer»Regulamin zwiedzania
29 kwi 2020 (15:51)Bogumiła Tesmer»Regulamin zwiedzania

Przejdź do góry strony